Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistyksen jäsenrekisterin rekisteriseloste

 

1.                  REKISTERIN NIMI

Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistyksen jäsenrekisteri.

Yhdistyksen tarkoitus on määritelty säännöissä seuraavasti:

Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistys on Tunturikylä Muotkan Ruoktun kanta-asiakkaiden ja Muotkatuntureiden alueella
retkeilevien henkilöiden 14.4.1990 perustama rekisteröimätön yhdistys.
Yhdistyksen perustamispöytäkirjan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Tunturikylä Muotkan Ruoktussa vallitsevan
ainutlaatuisen palvelukulttuurin ja ympäristön säilyttäminen. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja
edistää tunturiretkeilyn, saamenkulttuurin ja tunturialueiden luonnonsuojelun harrastusta yms.

 

2.                  REKISTERINPITÄJÄ

Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistys

c/o sihteeri Leena Hyvönen, Rovaniemi

 

3.                  REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja , jotka vuosikokous valitsee vuosittain. 

Vastuuhenkilön tehtävät, ks. kohta 17 Rekisterihallinto.

 

4.                  REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Yhdistyksen sihteeri, jonka vuosikokous valitsee vuosittain.  Toiminnan alusta lähtien vuoteen 2007 asti ja uudelleen vuodesta
2012 lähtien sihteerinä on toiminut Leena Hyvönen. Rekisteriasioita hoitava henkilö vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta,
jäsentietojen oikeellisuudesta,  rekisteröidyn informoinnista, rekisteriselosteiden nähtävillä pidosta sekä
rekisteröidyn oikeudesta tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot.

 

5.                  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistys ylläpitää henkilötietolain tarkoittamaa jäsenrekisteriä hoitaakseen jäsenasioita,
mm. jäsenkirjeiden postitusta ja jäsenmaksujen maksamista.

 

6.                  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Jäsenrekisterin pitäminen perustuu yhdistyslakiin, sen lukuun 3 ja sen 11 pykälään.

 

7.                  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisteriin kuuluvista henkilöistä tallennetaan nimi- ja yhteystiedot sekä jäsenmaksutiedot.  Yhteystietoina tallennetaan
ainakin postiosoite ja jäsenen itse niin salliessa, myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

8.                  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot jäsenrekisteriin on kerätty jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä.  Osoitetietoja ylläpidetään rekisteriin
sitä mukaa, kun muutostietoja tulee.

 

9.                  SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta muualle.

 

10.              REKISTERIN SISÄINEN  KÄYTTÖ 

Sihteeri käyttää jäsenrekisteriä yhdistyksen sisällä ainoastaan jäsenasioiden hoitamiseen.

 

11.  REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

 

12.  REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin tiedot eivät ole salassa pidettäviä. 

Jäsenrekisteri sijaitsee sihteerin mikrotietokoneella hänen kotonaan. Tietokone on asianmukaisesti suojattu
virusten varalta ja palomuurilla.   .

 

13.  HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Jäsenrekisterin tiedot hävitetään yhdistyksen lopetettua toimintansa.

 

14.  REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Jäseniä informoidaan heidän henkilötietojensa käsittelystä siinä yhteydessä, kun hän liittyy jäseneksi.

Rekisteriseloste on jaettu jäsenille ja sen saa käyttöönsä pyydettäessä.  

 

15.  TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Tietosuojalain säännösten mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa ja vaatia korjattavaksi häntä koskevat tiedot. 

Jäsentä koskevat tiedot ilmenevät vuosittain jäsenille lähetettävästä jäsenluettelosta.

Jäsen voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa milloin tahansa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ottamalla
yhteyttä sihteeriin.  Jäsen itse voi korjata jäsenrekisterissä olevia henkilötietojaan ilmoittamalla muutokset sihteerille. 

 

16.  KIELTO-OIKEUS

Jäsenrekisterin tiedot eivät olet salassa pidettäviä. 

Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistys ei luovuta jäsenrekisterissään olevien henkilöiden osoitetietoja suoramarkkinointia varten

muille kuin Tunturikylä Muotkan Ruoktulle.

 

17.  REKISTERIHALLINTO

Yhdistyksen sihteerin tehtäviin on sisällytetty jäsenrekisterin ylläpito. 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain yhdistykselle sihteerin.

Tämän lisäksi vastuuhenkilö  huolehtii:

·         rekisteriselosteen ja -kuvauksen laatimisesta ja ylläpidosta

·         rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta

·         rekisterin suojaamisesta, arkistoinnista ja hävittämisestä

·         rekisterihoitajan nimeämisestä ja hänen tehtäviensä määrittelystä

·         järjestelmän tehokkaasta käytöstä ja palvelevuudesta

·         järjestelmän käytön ohjeistamisesta ja riittävän koulutuksen järjestämisestä käyttäjille.

 

18.  SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

Jäsenrekisterin ylläpidossa noudatetaan yhdistyslakia. 

 

 

Etusivulle First page | Yhdistys Association