Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistys

 

Muotka Ruovttu Ustibat-YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(Versio 1.3, 4.11.2012)

Nimi ja kotipaikka

1. §

Yhdistyksen nimi on Muotka Ruovttu Ustibat ja sen kotipaikka on Inarin kunnassa, Tunturikylä Muotkan Ruoktussa. 

Yhdistys on rekisteröimätön ja sitä nimitetään näissä säännöissä yhdistykseksi.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2. §

Yhdistys on Tunturikylä Muotkan Ruoktun kanta-asiakkaiden ja Muotkatuntureiden alueella retkeilevien henkilöiden 14.4.1990

perustama rekisteröimätön yhdistys.  Yhdistyksen perustamispöytäkirjan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on

Tunturikylä Muotkan Ruoktussa vallitsevan ainutlaatuisen palvelukulttuurin ja ympäristön säilyttäminen. 

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja edistää tunturiretkeilyn, saamenkulttuurin ja tunturialueiden luonnonsuojelun harrastusta yms.

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·      tekee yhdistyksen tarkoitusta edistävää tiedotus- ja valistustyötä

·      järjestää mm. kokouksia,  Muotkan Ruoktun läheisen tunturialueen siivoustalkoita ym. tarkoitusta edistävää toimintaa

·      edistää tunturiretkeilyn, saamenkulttuurin sekä muun vastaavan harrastusta

·      herättää jäsenistössä harrastusta luonnonsuojelullisiin ja tunturiretkeilyyn liittyviin kysymyksiin

·      harjoittaa tarvittaessa jäsenistöä ja Muotkan Ruoktua palvelevaa julkaisu-, neuvonta yms. tarkoitukseensa liittyvää palvelutoimintaa

·      toimii muillakin vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi

4. §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

Jäsenet

5. §

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi jokainen jäsen ehdottaa henkilöä, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 

Jonkun johtokunnan jäsenistä on hyväksyttävä uudet jäsenet.  Jäseneksi hyväksymisestä ilmoitetaan jäsenkirjeessä.

 

Vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen tilinpäätösvuosikokous.

 

Jos jäsenmaksu on maksamatta kahdelta vuodelta, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä ja lopetetaan jäsenpostin lähettäminen.

Poistetuista jäsenistä pidetään listaa.  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä uudelleen. 

6. §

Kaikki yhdistyksen toiminta on jäsenille vapaaehtoista ja talkootyöhön perustuvaa. 

Yhdistyksen jäsenten tehtävänä, yhdistyksen toimintaperiaatteiden toteuttamisen lisäksi, on ylläpitää yhdistyksen ja jäsenten toiminnan

tapahtumatietoja Muotkan Ruoktussa sijaitsevaan yhdistyksen toimintakertomuskansioon. 

7. §

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn nimi ja osoite sekä jäsenen niin suostuessa myös puhelin- tms. yhteystiedot liitetään yhdistyksen

jäsenluetteloon tai - kortistoon ja hän on ensimmäisen jäsenmaksun suoritettuaan oikeutettu tulemaan yhdistyksen kokouksiin ja

ottamaan osaa keskusteluun ja kaikkiin päätöksiin. 

Yhdistyksen toimielimet

8. §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat yhdistyksen suunnittelu- ja tilinpäätösvuosikokoukset  sekä yhdistyksen johtokunta

seuraavissa pykälissä määritellyllä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset

9. §

Yhdistys pitää joka vuosi vähintään yhden kokouksen, jota kutsutaan tilinpäätös- ja suunnitteluvuosikokoukseksi. 

Kokous pidetään kesällä Muotkan Ruoktussa. Tämän lisäksi yhdistys voi pitää tarpeen mukaan muitakin kokouksia.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos

·      yhdistyksen kokous tai

·      johtokunta niin päättää tai

·      vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on pidettävä

viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

 

Suunnittelu- ja tilinpäätösvuosikokouksista ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeellä vähintään kuukautta ennen kokousta, jos kokousajankohdasta

ei ole sovittu edellisessä kokouksessa ja ilmoitettu heti seuraavassa jäsenkirjeessä.  Jos kokouksessa sovitaan jo seuraavan kokouksen ajankohta

ja paikka, kokouksen asialista ja sen liitteet voidaan toimittaa jäsenille kahta viikkoa ennen kokousta. 

Ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenkirjeellä kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

 

Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu jäsenille ja kokouksessa on läsnä

vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) muuta jäsentä.

 

Kokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli säännöissä

ei toisin määrätä.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  Suljettua äänestystapaa käytetään sitä vaadittaessa. 

10. §

Tilinpäätösvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.           KOKOUKSEN AVAUS

2.           KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat)

3.           TODETAAN LÄSNÄOLIJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4.           ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

5.           ESITETÄÄN YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS

6.           ESITETÄÄN TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7.           PÄÄTETÄÄN TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

PUHEENJOHTAJALLE, VARAPUHEENJOHTAJALLE,  SIHTEERILLE JA RAHASTONHOITAJALLE JA MUILLE TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE. 

8.           VAHVISTETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN MÄÄRÄ, VALITAAN TOIMIHENKILÖT (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,

rahastonhoitaja  ja mahdollisesti muut johtokunnan jäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat)

9.           TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ESITTELY JA PÄÄTTÄMINEN KULUVALLE VUODELLE

10.         PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA KULUVALLE VUODELLE JA MAHDOLLISET VAPAUTUKSET JÄSENMAKSUISTA

11.         MUUT ASIAT

12.         SEURAAVA KOKOUS

 

11. §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään  ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

ottaen huomioon näiden sääntöjen määräykset.

Johtokunta

12. §

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, joka valitaan tilinpäätösvuosikokouksessa.  Johtokunnassa on puheenjohtajan ja sihteerin

lisäksi 3 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja sekä vähintään 2 johtokunnan jäsentä tai varajäsentä.  Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

13. §

Johtokunta huolehtii yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta ja sitä varten se

·      johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan

·      kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistee käsiteltäväksi tulevat asiat

·      huolehtii varojen hankinnasta ja vastaa yhdistyksen omaisuuden hoidosta

·      valmistelee ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

·      toimittaa tilinpäätösvuosikokoukselle vuosikertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnon

·      johtokunnan kokoukset voidaan pitää sähköpostikokouksina

·      puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat esityslistan päätösehdotuksineen

·      esityslista lähetetään sähköpostitse johtokunnan jäsenille, joilla on viikko aikaa ottaa kantaa esityslistan päätösehdotuksiin

·      johtokunnan jäsenet vastaavat sähköpostilla ja ottavat kantaa päätösehdotuksiin

·      Esityslistan ja johtokunnan jäsenten kannanoton pohjalta laaditaan sähköpostikokouksen kokousmuistio

·      kokousmuistion allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri

·      päätöksistä tiedotetaan jäsenistölle jäsenkirjeissä

·      edustaa yhdistystä

·      suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan sille kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous sille tehtäväksi antaa

Nimenkirjoittajat

14. §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai sihteeri, virallisissa ja raha-asioissa molemmat yhdessä.

Luottamus- ja toimihenkilöt

15. §

Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja

·      puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain

·      kutsuu johtokunnan kokoon tarvittaessa sekä toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana

·      pitää huolta, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön

·      allekirjoittaa viralliset ja raha-asiakirjat yhdessä sihteerin kanssa

·      valvoo, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan yhdistyksen kokousten ja johtokunnan määräämän järjestelmän mukaisesti ja että

yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina yhdistyksen kokousten päätösten ja

yhdistyksen edun mukaisella tavalla

·      valvoo juoksevain asioiden hoitoa

·      puheenjohtaja hyväksyy ennen tilinpäätöksen tekoa kaikki kirjanpidon kuitit

·      puheenjohtajan ollessa estyneenä, ao. tehtävät hoitaa varapuheenjohtaja

16. §

Sihteeri

·      sihteeri valitaan vuosittain

·      valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat

·      laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, jäsenkirjeet ja tiedonannot ja hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon

·      allekirjoittaa viralliset ja raha-asiakirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa

·      valmistaa vuosikertomuksen sekä yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa toimintasuunnitelmaehdotuksen

seuraavaa vuotta varten yhdistyksen kokoukselle esitettäväksi

·      huolehtii yhdistyksen arkiston ja käsikirjaston hoidosta sekä jäsenluettelon pitämisestä

·      kerää yhdistyksen Muotkan Ruoktussa sijaitsevasta toimintakertomuskansiosta tapahtumatiedot yhdistyksen vuosikertomukseen

·      huolehtii Muotkan Ruoktussa olevan yhdistyksen toimintakertomuskansion käytettävyydestä (että kansiossa on tyhjiä lehtiä,

muovitaskuja, yhdistyksen kirjelomaketta yms.)

17. §

Rahastonhoitaja

·      rahastonhoitaja valitaan vuosittain

·      hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen ja kirjanpidon

·      laatii yhdistyksen vuositilinpäätöksen

·      valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa johtokunnalle talousarvioesityksen yhdistyksen

tilinpäätösvuosikokoukselle esitettäväksi

Erinäisiä määräyksiä

18. §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  Ennen tilintarkastuksen tekoa puheenjohtajan on hyväksyttävä

kaikki kirjanpidon kuitit. Tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen

vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne viikon kuluessa tilintarkastuslausuntoineen.

19. §

Mikäli tulee tarvetta, johtokunta nimeää yhdistyksen edustajan muihin yhdistyksiin, järjestöihin tms. 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

20. §

Nämä säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen tilinpäätösvuosikokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja jos vähintään

kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista muutosehdotuksen hyväksyy.

21. §

Yhdistyksen omaisuuden myymistä tai lahjoittamista koskeva päätös on pätevä ainoastaan, jos kysymys siitä on käsitelty

sääntöjen muuttamisesta säädetyllä tavalla.

22. §

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kuten sääntöjen muuttamisesta säädetään.  Yhdistyksen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan

Inarissa sijaitsevalle Saamelaismuseolle mikäli yhdistyksen purkava kokous ei toisin päätä.